GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Quá trình hình thành Khoa Gíao dục thể chất (GDTC) và đội ngũ giảng viên hiện nay:
Sau ngày giải phóng Miền Nam năm 1975, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đà Lạt, Bộ môn GDTC cũng được hình thành. Từ đó đến nay, Bộ môn GDTC có thể chia ra làm năm giai đoạn phát triển.   
* Từ năm 1976 đến năm 1981: 
Khi thành lập, Nhà trường chỉ có 1 cán bộ giảng dạy để dạy môn thể dục. Từ năm 1980 đến năm 1981, Nhà trường nhận thêm 1 cán bộ giảng dạy. 
Các cán bộ này, ngoài giảng dạy còn tham gia 50% khối lượng công việc hành chính và các hoạt động khác của Nhà trường. 
* Từ năm 1981 đến năm 1996: 
Trong giai đoạn này, nhà trường nhận thêm một cử nhân Thể dục thể thao (TDTT). Bộ môn có sự thay đổi là trực thuộc Khoa Chung của Nhà trường, cùng sinh hoạt với các Bộ môn Ngoại ngữ; Quân sự (Giáo dục quốc phòng) và Mác - Lênin.
* Từ năm 1997 đến năm  2001:
Thời gian này, bộ môn trực thuộc Khoa Đại cương. Nhà trường nhận thêm 01 cử nhân TDTT bổ sung vào đội ngũ.
* Từ năm 2002  đến năm
Bộ môn trực thuộc Phòng Công tác sinh viên. Nhà trường nhận thêm 02 cử nhân TDTT. Được sự đề xuất của Bộ môn, Nhà trường đã cử 03 cán bộ đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong đó có 02 cán bộ được đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể thao, 01 cán bộ được đào tạo thạc sĩ chuyên ngành GDTC.
* Từ năm 2009 đến năm 2013: 
Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường. Trong giai đoạn này, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần GDTC theo chương trình đào tạo tín chỉ, Bộ môn đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình, bài giảng tóm tắt một cách đầy đủ, phù hợp cho từng học phần. Ngoài ra, có 03 cán bộ đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, 02 cán bộ nghỉ hưu và nhà trường cũng đã tuyển dụng thêm 04 cử nhân  TDTT để đáp ứng đủ số lượng giảng viên. 
* Từ năm 2014 đến nay: 
Thành lập Khoa GDTC và hiện nay tổng số giảng viên của Khoa là 07 giảng viên, trong đó có 06 thạc sĩ và 02 giảng viên đang học nghiên cứu sinh.

Các tin khác